Gar Nemunas lokiem.

58. posms. Alytus – Panemunis.

Dažviet Nemunas un tās pieteku stāvajos krastos ir sastopami Eiropas mērogā aizsargājami biotopi – nogāžu un gravu meži. Tos veido jaukti meži, kuros aug liepas, kļavas, ozoli, gobas, vīksnas un oši. Pret ziemeļiem vērstajās nogāzēs var būt sastopamas egles. Šādos mežos cilvēka darbības ietekme mēdz būt neliela, jo stāvo nogāžu un sliktas pieejamības dēļ kokmateriālu ieguve ir apgrūtināta. Sugu daudzveidību palielina avoksnāji un avotstrauti, iežu atsegumi un akmeņi mazo strautu gultnēs, kas veido straujteces.